0615157519
contact@bemcommunicatie.nl
KVK nummer 64315061
Lexmond, provincie Utrecht

Algemene voorwaarden

Alle rechten voorbehouden aan BEM communicatie
Algemene voorwaarden BEM communicatie

 1. Definities
  1.1. (“BEM communicatie”): BEM communicatie, gevestigd in provincie Utrecht geregistreerd onder KvK-nummer 64315061.
  1.2. (“Opdrachtgever”): iedere wederpartij van BEM communicatie, die BEM communicatieopdracht
  geeft tot het schrijven van een tekst, corrigeren of redigeren, interviewen, adviseren, trainen, doceren of een andere dienst afneemt bij BEM communicatie.
  1.3. (“Website”): de website van BEM communicatie, bereikbaar via www.bemcommunicatie.nl
  1.4. (“Overeenkomst”): iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en BEM communicatie, alsmede
  alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst en/of daaruit
  voortvloeiende overeenkomsten.
  1.5. (“Opdracht”): de opdracht middels het aangaan van de Overeenkomst verstrekt door de
  Opdrachtgever aan BEM communicatie.
  1.6. (“Tijdsindicatie”): de met de Opdrachtgever afgesproken periode dat BEM communicatie de
  Opdracht af zal ronden.
 2. Toepassing van de algemene voorwaarden
  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen
  BEM communicatie en de Opdrachtgever.
  2.2 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk
  schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
  2.3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden
  worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de
  Opdrachtgever en BEM communicatie gesloten Overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van
  toepassing zijn, onverkort van kracht en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen
  onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding
  zoveel mogelijk benadert.
  2.4. Wanneer deze voorwaarden eenmaal deel zijn gaan uitmaken van een tussen partijen gesloten
  Overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen
  partijen.
  2.5. BEM communicatie is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden aan te vullen of te
  wijzigen.
 3. Totstandkoming van een Overeenkomst
  3.1. De offerte bevat de volgende zaken: doel opdracht, afbakening van de Opdracht,
  informatiebenodigdheden, tijdsindicatie. Voor spoedopdrachten geldt een opslag van 50%.
  3.2. Een aanbod in de zin van artikel 3.1 blijft twee weken geldig. Na deze periode vervalt het
  aanbod.
  3.3. Een aanbod van BEM communicatie in de zin van artikel 3.1 wordt gezien als maatwerk en geldt
  alleen voor die opdracht. Voor overige opdrachten zullen aparte Overeenkomsten worden opgesteld.
  3.4. Een Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan het moment dat Opdrachtgever akkoord gaat
  met de Offerte en hiervan een schriftelijke bevestiging stuurt.
  3.5. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtgever de opdracht wordt
  gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is BEM communicatie niet verplicht de werkzaamheden die nog
  niet gereed zijn te leveren.
  3.6. Extra kosten en uren gemaakt door BEM communicatie wegens wijziging van de Opdracht door de
  Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst, worden zoveel mogelijk in overeenstemming
  met de tarieven gehanteerd in de reeds gesloten Overeenkomst en naar redelijkheid gefactureerd
  aan de Opdrachtgever. Alle rechten voorbehouden aan BEM communicatie.
  3.7. Indien een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt is er sprake
  van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op apart geoffreerd worden, in
  samenspraak met de Opdrachtgever.
  3.8. Offertes, prijzen en uurtarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  4.1 BEM communicatie baseert de uitvoering van de overeenkomst op de informatie verschaft door de
  opdrachtgever. BEM communicatie mag ervan uit gaan dat de verschafte informatie correct is.
  4.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een
  tijdige en juiste levering door BEM communicatie mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het
  tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie.
  4.3. In gevallen van overmacht, zoals maar niet gelimiteerd tot ziekte en overlijden van een naaste,
  dient BEM communicatie dit direct aan de Opdrachtgever te laten weten.
 5. Afwikkeling
  5.1. De Opdrachtgever heeft na de ontvangst van de factuur 14 dagen de tijd om het geldbedrag over
  te maken op het op de factuur gespecificeerde rekeningnummer.
  5.2. Indien de klant niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald heeft volgt een herinnering.
  5.3. Na 30 dagen vanaf de factuurdatum begint de wettelijke rente te lopen.
  5.4. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late
  betalingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  5.5. Alle uurtarieven gehanteerd door BEM communicatie zijn exclusief 21% BTW.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1. BEM communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade
  veroorzaakt door geleverde diensten (zoals fouten in de tekst) en de eventuele gevolgen ervan, tenzij
  de schade een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van BEM communicatie.
  6.2. BEM communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.
  6.3. Wanneer BEM communicatie een fout maakt doordat de opdrachtgever aan BEM communicatie
  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BEM communicatie voor de ontstane schade niet
  aansprakelijk.
  6.4. De aansprakelijkheid wordt, behoudens in het geval van grove schuld of opzet, beperkt tot een
  bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht.
 7. Intellectueel eigendom
  7.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
  intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan
  BEM communicatie.
  7.2. Zonder voorafgaande toestemming van BEM communicatie is het de opdrachtgever niet
  toegestaan het werk zonder vermelding van BEM communicatie openbaar te maken.
  7.3. Zonder voorafgaande toestemming van BEM communicatie is het de opdrachtgever niet
  toegestaan het werk voor een ander doel te gebruiken dan overeengekomen, te verveelvoudigen of
  te exploiteren.
  7.4. Voordat er tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in
  de gelegenheid te stellen de laatste versie te controleren en goed te keuren. Hieraan dient een
  schriftelijke overeenkomst ten grondslag te liggen. Alle rechten voorbehouden aan BEM communicatie.
 8. Opschorting en Ontbinding
  8.1. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd wanneer opdrachtgever en
  BEM communicatie dit met elkaar overeenkomen.
  8.2. De Opdrachtgever kan na het sluiten van de Overeenkomst de Overeenkomst op ieder moment
  schriftelijk ontbinden, tegen betaling van reeds door BEM communicatie gemaakte kosten en verrichte
  werkzaamheden.
  8.3. Indien BEM communicatie wegens overmacht de Opdracht niet binnen de Tijdsindicatie kan
  verrichten heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
  8.4. BEM communicatie is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, wanneer
  de opdrachtgever zijn verplichtingen ten aanzien van betalingsregelingen of anderszins zijn
  verplichtingen niet nakomt.
 9. Promotie
  9.1. BEM communicatie kan Opdrachtgever gebruiken als referentie op de website en kan het
  geleverde product gebruiken voor eigen doeleinden.
 10. Overige bepalingen
  10.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen BEM communicatie en opdrachtgever waarop deze Algemene
  Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
  10.2. Alle geschillen tussen BEM communicatie en opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover
  niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
  aan de bevoegde Nederlandse rechter.
  10.3. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inzetten een geschil in onderling overleg te
  beslechten, alvorens men een beroep op de Nederlandse rechter zal doen.